Szanowni Rodzice!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, tj. w Wysocku Małym i Smardowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać do 15 lutego 2024r.
Od
 19 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.
 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

 

1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.
 
Dokumenty do pobrania: